Služby jazykového štúdia INGLIS zabezpečuje lingvistka a fonetička PaedDr. Daniela Forgáčová.

PaedDr. Forgáčová je  prekladateľka, tlmočníčka a lektorka jazykových kurzov pre širokú oblasť klientov. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti lingvistiky a ponúka jazykové kurzy pre individuálnych klientov so špecifickými potrebami.

Súčasťou jej práce  je sledovanie výskumu a vedeckých štúdií v oblasti kognitívnej psychológie, psycholingvistiky a neurolingvistiky z popredných svetových univerzít. Poznatky z týchto oblastí aplikuje priamo do výučby. Nesľubuje rýchlokurz ani zázračnú metódu. Sľubuje tvrdú prácu priamo na hodinách a výsledky, ktoré sú motivujúcim činiteľom do ďalšieho učenia.

Na základe úvodného pohovoru, prípadne jednoduchého diagnostického testu na jazykové vnímanie (test je v rodnom jazyku a dáva sa výhradne so súhlasom klienta), volí najvhodnejšiu metódu tak, aby bola prínosom pre klienta. Preto je prístup ku každému klientovi individuálny a je zameraný na potreby klienta podľa diagnostického profilu.

Učebné materiály sú šité na mieru každému klientovi a sú zahrnuté v cene. Náplňou každej hodiny je aj dostatočné precvičovanie.

Ako na to?

Základné princípy vychádzajú z výsledkov vedeckých oborov, ktoré sa zaoberajú výskumom kognitívnych mozgových procesov a jazykového spracovávania.

Upevňovanie pamäťových stôp:

Aplikuje sa model prehľadávania asociačnej pamäte a efekt opakovacieho primingu (pamäťové stopy k položke sú spájané so širším kontextom).

Teória úrovne rozpracovania:

  • Učíme sa do hĺbky a vytvárame tak silnejšie pamäťové stopy.
  • Využívame elaboratívne opakovanie, ktoré súčasne s hĺbkou rozpracovania prináša dlhodobé zlepšenie.
  • Príprava slovnej zásoby je založená na princípe významovej hierarchie: nadradené pojmy sú stabilnejšie v pamäti.
  • Nacvičujeme prozodické vzorce. Ich neznalosť vedie k tomu, že jazyk vieme používať, ťažko však rozumieme rodeným  hovorcom. 

Ďalšou súčasťou hodín je výučba parsingu. Ide o pripisovanie gramatických štruktúr vetám. Využívame princíp minimalizácie uzlov a odďaľovanie uzavretia. V základnom parsingu sa snažíme o čo najmenej podstatných mien a slovesných fráz, ku ktorým sa neskôr pripojujú ďalšie časti v súlade s gramatikou jazyka.

Profesný životopis Dr. Forgáčovej nájdete tu.




                         


Užitočné Odkazy


Daily dose of English