Pretože jednotlivých slov je pomerne veľa, je praktické ich kategorizovať. Týmto kategóriám sa hovorí slovné druhy. V slovenčine máme slovných druhov 10 a sú to:

podstatné mená (substantíva): pes, mesto, kniha, láska, umenie, klamstvo, Paríž...

prídavné mená (adjektíva): krásny, veľká, hlúpy, zaujímavý, nudný, nekončiaci...

zámená (pronomena): ja, tebe, komu, ich, jeho, čí...

číslovky (numeralia): tri, osemdesiaty...

slovesá (verba): li sme, vedia, pochopil by som, budeme hľadať...

príslovky (adverbiale): ( vyjadrujú miesto, spôsob, čas...): včera, doma, rýchlo, veľmi, hore, minule...

spojky (konjuktiva): (spojujú dve vety do súvetia): a, i, ale, keďže, pretože, lebo, že...

predložky (prepositia): po, do, nad, okolo, mimo, okrem, v, ku, ...

častice (partikulia): (uvádzajú vety, vyjadrujú zvolanie, úžas, prekvapenie, rozkaz, želanie...): nech, ach, ale, no, veď, ...

citoslovcia (interjekcia): fuj, prr, brrr, mňau, muuu, ...


Teraz vieme určiť, do ktorej kategórie slovo spadá, ale to nám ešte nestačí. Napr. slová "mama" a "mamou" sú síce ten istý slovný druh, ale rovnaké nie sú. Čím sa líšia?...

Líšia sa svojimi gramatickými kategóriami v rámci slovného druhu. Gramatické kategórie presne špecifikujú každé jedno slovo.

Príklad:

Podstatné mená majú v slovenčine tieto gramatické kategórie:

rod: stredný, ženský, mužský

číslo: jednotné, množné, pomnožné

pád: 1. - 7.

životnosť: rozlišujeme v mužskom rode životné a neživotné

vzor: pre každý rod máme niekoľko skloňovacích vzorov

V angličtine sa gramatické kategórie podstatných mien líšia:

rod: stredný, ženský, mužský

číslo: jednotné, množné, singulária tantum (nemajú množné číslo, napr. sheep), plurália tantum (nemajú jednotné číslo, napr. scissors)

počítateľnosť: počítateľné, nepočítateľné

referencia: určitá, neurčitá


Cudzí jazyk sa naučíme lepšie, keď budeme poznať jeho štruktúru a jednotlivé gramatické kategórie. Keď pochopíme všeobecné princípy, ktorými sa riadi, zníži sa počet pravidiel, ktoré nám neskôr pri učení pripadajú nelogické, vytrhnuté z kontextu a ťažko ich prijímame.

Príklad:

V slovenčine nemáme pri podstatných menách kategóriu určenosti. Preto je používanie členov v angličtine pre nás často javom, ktorému sa radšej vyhneme. Výsledkom je prejav, ktorý znie neanglicky. Skúsme sa však na to pozrieť inak.

Kategória určenosti má iba 2 parametre. Podstatné meno je buď určené alebo neurčené.

Táto určenosť alebo neurčenosť MUSÍ byť nejakým spôsobom vyjadrená. Pozrime sa na kategóriu určenosti a možnosti, ktorými sa dá vyjadriť (pozor: vždy použijem iba jednu z možností):

1. určitým členom the:  the pen, the houses, the love, the sheep, the scissors (z príkladov vidíme, že je monžé ho použiť pre všetky čísla, počítateľné aj nepočítateľné podst. mená)

2. privlastňovacím zámenom: my, your, his, her, our, their: my pen, your books, their money...

3. ukazovacím zámenom: thus, that, those, these

4. kvantifikátormi a číslovkami

Kategóriu neurčenosti vyjadrujeme nasledovne:

1. neurčitým členom a/an ( len v jednotnom čísle počítateľných podstat. mien): a story, a chair, an hour...

2. nulovým členom "  " (len v množnom čísle počítateľných a pri nepočítateľných podst. menách): stories, chairs, hours, water, money, love...

3. kvantifikátormi: some - bližšie neurčené množstvo (len pre množné číslo a nepočít. podstat. mená): some flowers, some beer, some money, some people...

                         any - v zápornej vete význam "žiadny", v kladnej vete význam "akýkoľvek", v otázke význam "nejaký"

                          many, not many, few...


Keď sa učíme cudzí jazyk, nie je nutné naučiť sa naspamäť tieto pravidlá, je ale dobré pochopiť princíp. Keď potom čítame texty v angličtine, vnímame skladbu vety nielen obsahom slovíčok, ale podvedome vnímame aj to, že je tam vyjadrená kategória určenosti (lebo už vieme, že existuje a že existuje v dvoch podobách: určená a neurčená). Vnímame, ako sú tieto určenosti v textoch vyjadrované a postupom času získavame schopnosť ich používať aj sami.

                         


Užitočné Odkazy


Daily dose of English