Pri písaní diplomovej práce treba dodržať určité zásady.

Uvedomte si, že vaša práce bude verejný  dokument evidovaný v databáze záverečných prác a prístupný pre širokú verejnosť. Bude to vaša vizitka. Aby ste sa za svoju prácu nemuseli hanbiť, skúste postupovať podľa nasledujúcich rád:

1. Výber témy (nie názov práce) - čo konkrétne ma v mojom obore zaujíma, ktorej oblasti by som sa chcel bližšie venovať.

2. Súčasný stav výskumu vo zvolenej oblasti záujmu - Aké sú výsledky posledných výskumov v danej oblasti; váš výskum by mal nadviazať na už dosiahnuté výsledky, aby bol prínosom pre praktickú oblasť života alebo akademickú obec.

Toto štádium by malo prebehnúť ešte koncom predchádzajúceho školského roku. Zistiť súčasný stav výskumu je veľmi časovo náročné a trvá niekoľko mesiacov (2 a viac). Znamená preštudovať dostupnú literatúru, prejsť všetko, čo internet ponúka k danej téme a vyselektovať odborné články od publicistických (odborné články píšu akademici, vedci apod., publicistické píšu novinári a informácie pochádzajú z rôznych zdrojov). Pre vás budú naďalej relevantné iba odborné texty, nie publicistické.

3. Po dôkladnej revízii odbornej literatúry a vlastne už v priebehu tohoto procesu budete hľadať "problém", nevyriešenú otázku, nedokončený výskum, neobjasnené fenomény. Buďte trpezlivý a nevzdávajte sa, aj keď budete mať spočiatku pocit, že nič nenachádzate.

Nenechajte sa odradiť, toto je výzva, ktorú musíte prijať. Je to alfa a omega úspechu vašej práce. Nedržte sa známeho "...niečo opíšem a pozliepam, veď aj tak nič nové nevymyslím".

Vždy je čo vymyslieť. Výskumy majú svoje protokoly podobne ako záverečné diplomové práce. Na konci protokolu je vždy uvedené doporučenie pre ďalší výskum. Čiže je možné nadviazať na niečo, čo už niekto pred vami riešil a v závere práce uviedol odporúčania na ďalší výskum. Pri hľadaní a čítaní odbornej literatúry si články, ktoré vás zaujali, priebežne ukladajte napr. do obľúbených položiek alebo si ich sťahujte na pevný disk. Neskôr totiž tieto zdroje uvediete do použitej literatúry.

Keď ste po niekoľkotýždňovom hľadaní konečne našli, čo presne budete skúmať, riešiť, tvoriť alebo analyzovať, pristúpte k formulácii hypotézy. Pokiaľ predchádzajúcu časť nezanedbáte, stačí vám jedna hypotéza.

Pozor si treba dať na správnu formuláciu hypotézy. Pomôže vám konzultant a internetové zdroje.

Následne sa môžete pustiť do tvorby vlastnej práce. V tomto bode už máte množstvo preštudovanej literatúry, ktorú ste si nezabudli na internete označiť. Vaša škola vám poskytla formálne požiadavky, ako má práca vyzerať a akú štruktúru musíte dodržať.

Pred samotným písaním si ujasnite, čo budete riešiť, ako to budete robiť, ako to vyhodnotíte, čo očakávate. V závere budete písať, či sa potvrdili vaše očakávania. Ak nie, prečo a čo sa z toho dá vyvodiť.

4. Celá práca musí mať logickú následnosť. To znamená, že jednotlivé kapitoly musia na seba logicky nadväzovať. To isté platí pre obsah jednotlivých kapitol. Odstavce musia na seba logicky nadväzovať, každá citácia musí byť uvedená (prečo citujem). Každá kapitola by mala začať úvodom, v ktorom sa krátko zdelí, o čom sa v danej kapitole bude pojednávať. Po úvode nasleduje vlastné spracovanie témy a na konci kapitoly bude záver, v ktorom je zhrnutý obsah kapitoly.

5. Celú prácu dajte niekomu prečítať - nestranný čitateľ vám nájde množstvo chýb - či už štylistických, gramatických, alebo obsahových.

Koherentnosť textu najlepšie posúdi človek, ktorý prácu bude čítať bez predchádzajúceho oboznámenia sa s tematikou.


                         


Užitočné Odkazy


Daily dose of English